ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1067380609
โรงเรียน : เพชรละครวิทยา
เขตพื้นที่ : สพม.เพชรบูรณ์
จังหวัด : เพชรบูรณ์
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์โรงเรียน :
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายสุวรรณชัย พรหมศร
จำนวนนักเรียน : 718
จำนวนครูและบุคลากร : 40
รอบการตรวจราชการ : 1
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 03 มีนาคม 2564