ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1070480074
โรงเรียน : วัดโพธิ์บัลลังก์
เขตพื้นที่ : สพป.ราชบุรี เขต 2
จังหวัด : ราชบุรี
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์โรงเรียน :
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายเศรษฐสิทธิ์ อนันตภักดิ์
จำนวนนักเรียน : 141
จำนวนครูและบุคลากร : 15
รอบการตรวจราชการ : 1
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 12 มีนาคม 2564