ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1071020368
โรงเรียน : บ้านกองม่องทะ
เขตพื้นที่ : สพป.กาญจนบุรี เขต 3
จังหวัด : กาญจนบุรี
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์โรงเรียน :
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายสุวินัย พลีเพื่อชาติ
จำนวนนักเรียน : 543
จำนวนครูและบุคลากร : 33
รอบการตรวจราชการ : 1
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 09 เมษายน 3107