ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1072630041
โรงเรียน : วัดสวนแตง
เขตพื้นที่ : สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
จังหวัด : สุพรรณบุรี
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์โรงเรียน : school.obec.go.th/watsuantang
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นางกัณยกร อัครรัตนากร
จำนวนนักเรียน : 586
จำนวนครูและบุคลากร : 29
รอบการตรวจราชการ : 1
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 02 มีนาคม 2564