ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1075580059
โรงเรียน : วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)
เขตพื้นที่ : สพป.สมุทรสงคราม
จังหวัด : สมุทรสงคราม
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์โรงเรียน :
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นางสาวอาพันธ์ชนก สวนจันทร์
จำนวนนักเรียน : 196
จำนวนครูและบุคลากร : 19
รอบการตรวจราชการ : 2
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 07 มกราคม 3107

ข้อเสนอแนะ ของ ข้อเสนอแนะของ ผตร.ศธ. บันทึกเมื่อวันที่ Date: 01 กรกฎาคม 2564

เน้นย้ำโรงเรียนถึงความสำคัญของการเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา แต่ต้องไม่ให้เกิดความสับสนและวิตกมากเกินความเป็นจริง โดยจะต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ที่ถูกต้องของกระทรวงสาธารณสุข และมาตรการของ ศปก.ศบค.