ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1075580104
โรงเรียน : วัดแก้วเจริญอำนวยวิทย์
เขตพื้นที่ : สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
จังหวัด : สมุทรสงคราม
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์โรงเรียน : www.amnuaywit.com/
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายประสิทธิชัย ศรีไกรสิทธิ์
จำนวนนักเรียน : 31
จำนวนครูและบุคลากร : 15
รอบการตรวจราชการ : 2
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 07 มกราคม 3107

ข้อเสนอแนะ ของ ข้อเสนอแนะของ ผตร.ศธ. บันทึกเมื่อวันที่ Date: 01 กรกฎาคม 2564

ครูจะต้องรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อดึงและเติมศักยภาพให้กับนักเรียนแต่ละคน ยิ่งในสถานการณ์ที่ไม่ได้เรียน on site ต้องติดตามเด็กและประเมินการเรียนรู้ของเด็กทุกคน เพื่อจะได้สามารถหาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างทันท่วงที โดยไม่ปล่อยให้นักเรียนพลาดโอกาสในการเรียนรู้สักคนเดียว พร้อมสิ่งที่เติมเพื่อให้นักเรียนได้ดึงศักยภาพเป็นรายบุคคลออกมา รวมทั้ง รร. จะต้องร่วมกันทำอย่างไรเพื่อหาวิธีในการดึงและเติมความสามารถของนักเรียนทุกคนออกมาให้เห็นได้อย่างชัดเจน ซึ่งผู้ตรวจจะมาติดตามอีกครั้ง