ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1076370198
โรงเรียน : บ้านบางแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44)
เขตพื้นที่ : สพป.เพชรบุรี เขต 1
จังหวัด : เพชรบุรี
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์โรงเรียน : www.banbangkaew.com
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นางวรรณา บัวทอง
จำนวนนักเรียน : 228
จำนวนครูและบุคลากร : 22
รอบการตรวจราชการ : 2
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 07 สิงหาคม 3107

ข้อเสนอแนะ ของ ข้อเสนอแนะของ ผตร.ศธ. บันทึกเมื่อวันที่ Date: 08 กรกฎาคม 2564

การมอบหมายงานให้นักเรียนทำงานที่บ้าน ควรกวดขันการที่นักเรียนบ้านใกล้กัน มาทำงานร่วมกัน จะต้องระมัดระวังเพราะอาจจะการติดเชื้อกันได้  

การตรวจราชการในครั้งนี้ พบถึงความตั้งใจและศักยภาพในการถ่ายทอดความรู้ของครูและบุคลากรการศึกษาให้แก่ผู้เรียน และความพยายามหาวิธีการให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ ในทุกๆสถานที่ และทุกๆสถานการณ์


ข้อเสนอแนะ ของ ข้อเสนอแนะของ ศธจ. บันทึกเมื่อวันที่ Date: 08 กรกฎาคม 2564

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกรณีที่คุณครูมอบหมายงานให้นักเรียนเป็นรายบุคคล คุณครูควรมีการติดตามกระบวนการทำงานของนักเรียนรวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน เพื่อให้การช่วยเหลือแนะนำ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และความปลอดภัยของนักเรียนยิ่งขึ้น