ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1077280055
โรงเรียน : วัดกุยบุรี
เขตพื้นที่ : สพป.ประจวบคีรีขันธ์
จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์โรงเรียน : www.facebook.com/profile.php?id=100008427734407
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นางสาวเฉลิมขวัญ ถือความสัตย์
จำนวนนักเรียน : 198
จำนวนครูและบุคลากร : 15
รอบการตรวจราชการ : 2
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 07 กันยายน 3107

ข้อเสนอแนะ ของ ข้อเสนอแนะของ ผตร.ศธ. บันทึกเมื่อวันที่ Date: 09 กรกฎาคม 2564

ในการทำ PLC ของครู ควรสรุปเป็นรายเทอมว่า แก้ปัญหาไปกี่เรื่อง เป็นประโยชน์กับเด็กหรือครูจำนวนกี่คน มีการพัฒนาเรื่องใดบ้าง และใช้กระบวนการใด เพื่อสามารถนำไปเผยแพร่ครูในช่วงชั้นอื่น หรือ รร อื่นต่อไป