ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1080210601
โรงเรียน : จุฬาภรณ์พิชญาคาร
เขตพื้นที่ : สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
จังหวัด : นครศรีธรรมราช
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์โรงเรียน : chulapornpitchayakan.com
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายโกศล ละม้าย
จำนวนนักเรียน : 377
จำนวนครูและบุคลากร : 25
รอบการตรวจราชการ : 1
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 17 กุมภาพันธ์ 2564