ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1080210664
โรงเรียน : บ้านเขาวง
เขตพื้นที่ : สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
จังหวัด : นครศรีธรรมราช
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์โรงเรียน : -
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายโกวิทย์ เอียดเนตร
จำนวนนักเรียน : 67
จำนวนครูและบุคลากร : 7
รอบการตรวจราชการ : 1
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 24 กุมภาพันธ์ 2564