ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1080210809
โรงเรียน : ราชประชานุเคราะห์ 19
เขตพื้นที่ : สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
จังหวัด : นครศรีธรรมราช
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์โรงเรียน : www.raj19.ac.th
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายกมล สุวรรณเอกฉัตร
จำนวนนักเรียน : 515
จำนวนครูและบุคลากร : 60
รอบการตรวจราชการ : 1
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 24 กุมภาพันธ์ 2564