ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1080210810
โรงเรียน : โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช
เขตพื้นที่ : สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
จังหวัด : นครศรีธรรมราช
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์โรงเรียน :
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายสุพล บุญธรรม
จำนวนนักเรียน : 147
จำนวนครูและบุคลากร : 86
รอบการตรวจราชการ : 1
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 24 กุมภาพันธ์ 2564