ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1080210811
โรงเรียน : นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล
เขตพื้นที่ : สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
จังหวัด : นครศรีธรรมราช
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์โรงเรียน : www.geocities.ws/nakhonsipunya/
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นางสุรินญา แสงศรี (รักษาการผู้อำนวยการ)
จำนวนนักเรียน : 382
จำนวนครูและบุคลากร : 118
รอบการตรวจราชการ : 1
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 24 กุมภาพันธ์ 2564