ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1086110124
โรงเรียน : บ้านไชยราช
เขตพื้นที่ : สพป.ชุมพร เขต 1
จังหวัด : ชุมพร
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์โรงเรียน : -
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นางสาวจันจิรา เนตรประไพ
จำนวนนักเรียน : 78
จำนวนครูและบุคลากร : 8
รอบการตรวจราชการ : 1
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 15 กุมภาพันธ์ 3107