ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1086110180
โรงเรียน : ชุมชนสวี
เขตพื้นที่ : สพป.ชุมพร เขต 2
จังหวัด : ชุมพร
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์โรงเรียน : -
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายครรชิต รักชู
จำนวนนักเรียน : 302
จำนวนครูและบุคลากร : 18
รอบการตรวจราชการ : 1
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 15 กุมภาพันธ์ 3107