ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1086110292
โรงเรียน : ราชประชานุเคราะห์ 20
เขตพื้นที่ : สพป.ชุมพร เขต 1
จังหวัด : ชุมพร
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์โรงเรียน : www.rpk20.ac.th
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายรังสิวุฒิ หมุดยะฝา
จำนวนนักเรียน : 454
จำนวนครูและบุคลากร : 60
รอบการตรวจราชการ : 1
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 30 มีนาคม 3107