ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1086110296
โรงเรียน : ชุมพรปัญญานุกูล
เขตพื้นที่ : สพป.ชุมพร เขต 1
จังหวัด : ชุมพร
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์โรงเรียน : www.chumphonpanyanukul.com
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายสุมิตร นิธิศุภฤกษ์ (รักษาการผู้อำนวยการ)
จำนวนนักเรียน : 230
จำนวนครูและบุคลากร : 90
รอบการตรวจราชการ : 1
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 30 มีนาคม 3107