ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1092140333
โรงเรียน : วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
เขตพื้นที่ : สพม.ตรัง กระบี่
จังหวัด : ตรัง
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์โรงเรียน : www.pcctrg.ac.th/
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นางสุวณี อึ่งวรากร
จำนวนนักเรียน : 721
จำนวนครูและบุคลากร : 114
รอบการตรวจราชการ : 1
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 05 กรกฎาคม 2565