ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1094300266
โรงเรียน : บ้านน้ำดำ
เขตพื้นที่ : สพป.ปัตตานี เขต 1
จังหวัด : ปัตตานี
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์โรงเรียน : -
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นางสาวจรีย์ วงษ์สวัสดิ์
จำนวนนักเรียน : 165
จำนวนครูและบุคลากร : 24
รอบการตรวจราชการ : 2
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 03 สิงหาคม 2564