ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1120100036
โรงเรียน : บุญประทีปวิทยาคาร
เขตพื้นที่ :
จังหวัด : ชลบุรี
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
เว็บไซต์โรงเรียน : zz
ผู้อำนวยการโรงเรียน : zzzzzzzzzz
จำนวนนักเรียน : 3010
จำนวนครูและบุคลากร : 84
รอบการตรวจราชการ : 1
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 16 มีนาคม 2564