ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1121100039
โรงเรียน : สองภาษาระยอง
เขตพื้นที่ :
จังหวัด : ระยอง
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
เว็บไซต์โรงเรียน : http://www.repsrayong.com/
ผู้อำนวยการโรงเรียน : zzzzzzzzzz
จำนวนนักเรียน :
จำนวนครูและบุคลากร : 32
รอบการตรวจราชการ : 1
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 17 มีนาคม 2564