ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1125100028
โรงเรียน : รักษาทรัพย์พิทยากร (นาดี)
เขตพื้นที่ :
จังหวัด : ปราจีนบุรี
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
เว็บไซต์โรงเรียน : zz
ผู้อำนวยการโรงเรียน : zzzzzzzzzz
จำนวนนักเรียน : 615
จำนวนครูและบุคลากร : 39
รอบการตรวจราชการ : 2
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 06 ตุลาคม 2564