ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1130100016
โรงเรียน : รวมมิตรวิทยา
เขตพื้นที่ :
จังหวัด : นครราชสีมา
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
เว็บไซต์โรงเรียน :
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นางวราภรณ์ รื่นระเริงศักดิ์
จำนวนนักเรียน : 2422
จำนวนครูและบุคลากร : 73
รอบการตรวจราชการ : 2
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 11 มิถุนายน 2564