ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1130100019
โรงเรียน : มารีย์วิทยา
เขตพื้นที่ :
จังหวัด : นครราชสีมา
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
เว็บไซต์โรงเรียน : http://www.mrv.ac.th/
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นางสาวเทพิน เดชานนท์
จำนวนนักเรียน : 6045
จำนวนครูและบุคลากร : 290
รอบการตรวจราชการ : 2
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 11 มิถุนายน 2564