ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1132100012
โรงเรียน : สุวรรณวิจิตรวิทยา
เขตพื้นที่ :
จังหวัด : สุรินทร์
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
เว็บไซต์โรงเรียน : http://www.suwan.ac.th/
ผู้อำนวยการโรงเรียน : zzzzzzzzzz
จำนวนนักเรียน : 558
จำนวนครูและบุคลากร : 21
รอบการตรวจราชการ : 2
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 21 มิถุนายน 3107