ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1133100008
โรงเรียน : มารีย์อุปถัมภ์
เขตพื้นที่ :
จังหวัด : ศรีสะเกษ
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
เว็บไซต์โรงเรียน : http://www.mrs.ac.th/
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นางสาวสุดาพร บัวจูม
จำนวนนักเรียน : 1153
จำนวนครูและบุคลากร : 79
รอบการตรวจราชการ : 2
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 06 กันยายน 3107

ข้อเสนอแนะ ของ ข้อเสนอแนะของ ศธภ. บันทึกเมื่อวันที่ Date: 06 กันยายน 2564

ข้อเสนอแนะของหน่วยรับตรวจ

1.ควรมีการส่งเสริม สนับสนุน การจัดอบรมพัฒนาความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพ

  ในด้านการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

2.ส่งเสริมสนับสนุนให้ครู บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาทางการใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ

  เนื่องจากสื่อการเรียนรู้ทางดิจิทัลควรเป็นสื่อที่ทันสมัย และเพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้สื่อเหล่านี้ได้ทันต่อยุคปัจจุบัน

3.ควรมีการนิเทศติดตามผลการอบรม และการนำไปใช้ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ 


ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ

1.โรงเรียนเอกชน ควรจะมีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนสูงกว่าโรงเรียนรัฐบาล เนื่องจากมีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นความพร้อมของการนักเรียน

  ครูผู้สอน ผู้ปกครอง และอุปกรณ์การเรียนการสอน ซึ่งทางโรงเรียนพร้อมสนับสนุน และผู้ปกครองก็มีความพร้อมในการสนับสนุน ดังนั้นโรงเรียนเอกชน

  จึงมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการมากกว่า

2.จังหวัดนำร่องพื้นที่นวัตกรรม จะต้องดำเนินงานให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของจังหวัด เพื่อส่งเสริมการพัฒนาในพื้นที่ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

3.การจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ควรจะจัดการเรียนการสอนแบบ On site แต่เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันต้องจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามบริบทของพื้นที่     

  ให้เป็นไปตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19)ซึ่งต้องปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด