ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1141100122
โรงเรียน : โฮลี่เมรี่อุดรธานี
เขตพื้นที่ :
จังหวัด : อุดรธานี
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
เว็บไซต์โรงเรียน : www.hmus.ac.th
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นางสาวสุปราณี ระงับพิศม์
จำนวนนักเรียน : 448
จำนวนครูและบุคลากร : 27
รอบการตรวจราชการ : 2
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 02 กรกฎาคม 2564