ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1155100019
โรงเรียน : นิธิวิทย์
เขตพื้นที่ :
จังหวัด : น่าน
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
เว็บไซต์โรงเรียน : zz
ผู้อำนวยการโรงเรียน : zzzzzzzzzz
จำนวนนักเรียน : 394
จำนวนครูและบุคลากร : 27
รอบการตรวจราชการ : 1
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 08 กุมภาพันธ์ 2564