ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1160100015
โรงเรียน : เซนต์โยเซฟนครสวรรค์
เขตพื้นที่ :
จังหวัด : นครสวรรค์
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
เว็บไซต์โรงเรียน : http://sjn.ac.th/
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นางสาวสุนีรัตน์ เปลี่ยนบำรุง
จำนวนนักเรียน : 3199
จำนวนครูและบุคลากร : 133
รอบการตรวจราชการ : 1
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 03 มกราคม 2547