ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1160100034
โรงเรียน : ปรียาโชติ
เขตพื้นที่ :
จังหวัด : นครสวรรค์
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
เว็บไซต์โรงเรียน : http://www.preeyachot.ac.th/
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นางสาวจิตรแก้ว พงษ์ไชย
จำนวนนักเรียน : 2072
จำนวนครูและบุคลากร : 82
รอบการตรวจราชการ : 2
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 16 กันยายน 2564