ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1166100005
โรงเรียน : พิจิตรอินเตอร์
เขตพื้นที่ :
จังหวัด : พิจิตร
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
เว็บไซต์โรงเรียน : http://www.phichitinterschool.com/
ผู้อำนวยการโรงเรียน : zzzzzzzzzz
จำนวนนักเรียน : 459
จำนวนครูและบุคลากร : 30
รอบการตรวจราชการ : 2
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 14 กันยายน 2564