ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1170100037
โรงเรียน : ราษฎร์บำรุงวิทย์
เขตพื้นที่ :
จังหวัด : ราชบุรี
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
เว็บไซต์โรงเรียน : -
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นางเบญจมาศ คำโทน
จำนวนนักเรียน : 787
จำนวนครูและบุคลากร : 26
รอบการตรวจราชการ : 2
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 09 กุมภาพันธ์ 3107

ข้อเสนอแนะ ของ ข้อเสนอแนะของ ผตร.ศธ. บันทึกเมื่อวันที่ Date: 03 กันยายน 2564

ข้อชื่นชมโรงเรียนที่บูรณการการจัดการเรียน การสอน โดยเน้นที่ความสนใจของเด็ก ทำให้เด็กมีความสนใจในการเรียน การสอน โดยข้อให้ทางโรงเรียนเผยแพร่ผลงาน จัดทำคลังความรู้ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ครูคนอื่น