ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1170100045
โรงเรียน : ธรรมจารินีวิทยา
เขตพื้นที่ :
จังหวัด : ราชบุรี
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
เว็บไซต์โรงเรียน : http://www.buddhistgirls.org/
ผู้อำนวยการโรงเรียน : แม่ชีอรรณอัมไพ ภาสศักดิ์ชัย
จำนวนนักเรียน : 1066
จำนวนครูและบุคลากร : 51
รอบการตรวจราชการ : 1
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 11 มีนาคม 2564