ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1172100032
โรงเรียน : อนุบาลปราณี
เขตพื้นที่ :
จังหวัด : สุพรรณบุรี
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
เว็บไซต์โรงเรียน : http://www.anbp.50webs.com/
ผู้อำนวยการโรงเรียน : ดร. ปราณี พงษ์สุพรรณ
จำนวนนักเรียน : 474
จำนวนครูและบุคลากร : ุ60
รอบการตรวจราชการ : 1
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 03 มีนาคม 3107