ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1177100022
โรงเรียน : มัธยมสาธุการวิทยา
เขตพื้นที่ :
จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
เว็บไซต์โรงเรียน : www.sathukarn.ac.th
ผู้อำนวยการโรงเรียน : ดร.ชโนทัย เจริญเนือง
จำนวนนักเรียน : 938
จำนวนครูและบุคลากร : 48
รอบการตรวจราชการ : 2
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 07 กันยายน 3107

ข้อเสนอแนะ ของ ข้อเสนอแนะของ ผตร.ศธ. บันทึกเมื่อวันที่ Date: 09 กรกฎาคม 2564

การจัดการเรียนการสอน On Site เป็นการเติม เพิ่ม และบ่มเพาะนักเรียนในทุกมิติ ซึ่งจะดีต่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียนโดยตรง ซึ่งถ้าทาง รร อยากที่จะเปิด On Site ก็มี รร ที่เปิดโดยความสมัครใจของผู้ปกครอง ซึ่งไม่จำเป็นต้องมาทุกคน แต่คนไหนพร้อมที่จะส่งลูกมา สามารถจัดให้ได้ แต่ต้องเคร่งมาตรการและวางระบบความปลอดภัยให้ดี ซึ่งมีโรงเรียนที่ดำเนินการแล้ว และทำได้ดี จะเห็นว่า 1 คำตอบของรูปแบบการจัดการเรียนสอนไม่ใช่คำตอบของนักเรียนทุกคน แต่สามารถเลือกได้และพร้อมจัดได้ในทุกๆรูปแบบเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัยภายใต้ความสมัครใจและพร้อมของทุกคน