ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1194100013
โรงเรียน : ศาสนูปถัมภ์
เขตพื้นที่ :
จังหวัด : ปัตตานี
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
เว็บไซต์โรงเรียน : https://sites.google.com/site/sasnupatam/
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายอาฮามัดกาแม แวมูซอ
จำนวนนักเรียน : 1780
จำนวนครูและบุคลากร : 137
รอบการตรวจราชการ : 2
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 05 สิงหาคม 2564