ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1194100024
โรงเรียน : มูลนิธิอาซิซสถาน
เขตพื้นที่ :
จังหวัด : ปัตตานี
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
เว็บไซต์โรงเรียน : http://www.azizstan.ac.th/
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายกามาล อับดุลวาฮับ
จำนวนนักเรียน : 2495
จำนวนครูและบุคลากร : 210
รอบการตรวจราชการ : 2
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 04 สิงหาคม 2564