ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1194100029
โรงเรียน : บากงพิทยา
เขตพื้นที่ :
จังหวัด : ปัตตานี
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
เว็บไซต์โรงเรียน : www.bakongpittaya.com
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นางวารดะห์ โต๊ะตาหยง
จำนวนนักเรียน : 962
จำนวนครูและบุคลากร : 48
รอบการตรวจราชการ : 2
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 05 สิงหาคม 2564