ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1194100051
โรงเรียน : ราษฎร์ประชานุเคราะห์
เขตพื้นที่ :
จังหวัด : ปัตตานี
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
เว็บไซต์โรงเรียน : rpkschool@hotmail.com
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายอับดุรเราะฮ์มาน สาและ
จำนวนนักเรียน : 456
จำนวนครูและบุคลากร : 57
รอบการตรวจราชการ : 2
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 04 สิงหาคม 2564