ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1194100056
โรงเรียน : ศาสนศึกษา
เขตพื้นที่ :
จังหวัด : ปัตตานี
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
เว็บไซต์โรงเรียน :
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นางสาวอัสมะ หะยีมอหะมะสอและ
จำนวนนักเรียน : 1860
จำนวนครูและบุคลากร : 87
รอบการตรวจราชการ : 2
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 17 มิถุนายน 2564