ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1194100064
โรงเรียน : ประสานวิทยามูลนิธิ
เขตพื้นที่ :
จังหวัด : ปัตตานี
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
เว็บไซต์โรงเรียน : http://pwm.ac.th,facebook โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ
ผู้อำนวยการโรงเรียน : ดร.มูฮัมมัด หะยีเต๊ะ
จำนวนนักเรียน : 4307
จำนวนครูและบุคลากร : 178
รอบการตรวจราชการ : 2
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 04 สิงหาคม 2564