ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1194100098
โรงเรียน : อิสลามบำรุงศาสน์วิทยา
เขตพื้นที่ :
จังหวัด : ปัตตานี
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
เว็บไซต์โรงเรียน : อิสลามบำรุงศาสน์วิทยา
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายมาหามะ เจ๊ะหามะ
จำนวนนักเรียน : 28
จำนวนครูและบุคลากร : 4
รอบการตรวจราชการ : 2
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 05 สิงหาคม 2564