ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1195100079
โรงเรียน : ญัณญาร์วิทย์
เขตพื้นที่ :
จังหวัด : ยะลา
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
เว็บไซต์โรงเรียน : www.aby.ac.th
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นางฟารีดะห์ หะยีสาอิ
จำนวนนักเรียน : 422
จำนวนครูและบุคลากร : 16
รอบการตรวจราชการ : 2
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 13 กรกฎาคม 3107