ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1196100039
โรงเรียน : เจริญศึกษา
เขตพื้นที่ :
จังหวัด : นราธิวาส
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
เว็บไซต์โรงเรียน : zz
ผู้อำนวยการโรงเรียน : zzzzzzzzzz
จำนวนนักเรียน : 623
จำนวนครูและบุคลากร : 32
รอบการตรวจราชการ : 2
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 16 กรกฎาคม 2564

ข้อเสนอแนะ ของ ข้อเสนอแนะของ ศธจ. บันทึกเมื่อวันที่ Date: 19 กรกฎาคม 2564

ใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอน On Hand และ On Demand เป็นหลักโดยผสมผสานรูปแบบอื่น ๆ ตามความเหมาะสมของผู้เรียน และผู้ปกครอง ปัญหาส่วนใหญ่ที่พบคือ ความไม่พร้อมของอุปกรณ์สื่อด้านเทคโนโลยี ความสามารถในการเข้าถึงสื่อดิจิทัล โรงเรียนเจริญศึกษาแก้ไขปัญหาด้านการเข้าถึงสื่อเทคโนโลยีโดย การทำ QR-CODE ให้นักเรียน ผู้ปกครองสแกนใบงาน แบบฝึกหัด และกำหนดให้นักเรียนนำหนังสือเรียนไว้ใช้เรียนที่บ้าน ผลจากการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมา พบว่า

๑. ความสนใจ ใส่ใจในการดูแลด้านการเรียนของนักเรียนไม่เท่ากัน เพราะผู้ปครองต้องทำงาน

๒. การจัดการสอนทำได้ไม่เต็มที่ ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของรายวิชา ความสามารถการเข้าถึงสื่อของผู้ปกครอง และนักเรียน

๓. ความสามารถการเข้าถึงสื่อของผู้ปกครอง นักเรียน ไม่เท่ากัน ทั้งด้านรายได้ และความรู้ความสามารถ

๔. สภาพสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโควิด มีผลต่อการเข้าถึงเยี่ยมบ้านนักเรียน

ข้อเสนอแนะของโรงเรียน

๑.ครูและบุคลากรมีความต้องการรับการฉีดวัคซีน ร้อยละ ๑๐๐ (ได้รายงานนายอำเภอเพื่อทราบ และวางแนวทางช่วยเหลือแล้ว)

๒.โรงเรียนวางแผนการจัดการเรียน หากกรณีไม่สามารถเรียนได้ตามกำหนด ศบค.จว. โดยอาจจัดให้มีการสอนแบบออนไลน์ และประชุมร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อของเป็นมติด้านต่าง ๆ

๓.การใช้จ่ายเงินอุดหนุน ค่าเทอม โรงเรียนได้ดำเนินการโดยให้คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการใช้จ่าย

ประมวลภาพการลงพื้นที่ โรงเรียนเจริญศึกษา

https://drive.google.com/drive/folders/12EdZ2QFpclrL7-BZZn-3MJShUFDZwCCX?usp=sharing