ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1230180000
โรงเรียน : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสูงเนิน
เขตพื้นที่ :
จังหวัด : นครราชสีมา
สังกัด : สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เว็บไซต์โรงเรียน : Sung_noen@korat.nfe.go.th
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นางสาวสุดารัตน์ แดงอิทธิภัค
จำนวนนักเรียน : 750
จำนวนครูและบุคลากร : 25
รอบการตรวจราชการ : 2
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 25 มิถุนายน 2564