ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1261040000
โรงเรียน : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองฉาง
เขตพื้นที่ :
จังหวัด : อุทัยธานี
สังกัด : สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เว็บไซต์โรงเรียน :
ผู้อำนวยการโรงเรียน : -
จำนวนนักเรียน : 429
จำนวนครูและบุคลากร :
รอบการตรวจราชการ : 1
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 04 มีนาคม 2564