ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1274020000
โรงเรียน : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกระทุ่มแบน
เขตพื้นที่ :
จังหวัด : สมุทรสาคร
สังกัด : สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เว็บไซต์โรงเรียน :
ผู้อำนวยการโรงเรียน : -
จำนวนนักเรียน : 1055
จำนวนครูและบุคลากร :
รอบการตรวจราชการ : 2
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 25 มิถุนายน 3107

ข้อเสนอแนะ ของ ข้อเสนอแนะของ ผตร.ศธ. บันทึกเมื่อวันที่ Date: 25 มิถุนายน 2564

การจัดการเรียนการสอนให้กับประชาชนหลายรูปแบบ ขณะนี้รูปแบบการจัดการเรียน การสอน รูปแบบ Online และผสมผสาน เป็นหลัก ยังไม่เปิดแบบพบปะกลุ่ม แต่เมื่อมีการพบปะกลุ่ม ขอให้นักเรียนมีการประเมินตนเองก่อน และจากการรายงานของ กศน.จังหวัด ที่รายงานข้อมูลนักเรียนในแต่ละช่วงชั้นมา อยากให้ระบุอายุด้วย เพื่อดูจำนวนของเด็กที่ออกกลางคัน ว่ามีจำนวนเท่าไร จะได้มีแผนในการส่งต่อระหว่างเขตพื้นที่กับ กศน. เพื่อป้องกันเด็กตกหล่น