ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1286040000
โรงเรียน : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหลังสวน
เขตพื้นที่ :
จังหวัด : ชุมพร
สังกัด : สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เว็บไซต์โรงเรียน :
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายโสภณ พรหมเจริญ
จำนวนนักเรียน :
จำนวนครูและบุคลากร :
รอบการตรวจราชการ : 1
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 30 มีนาคม 3107