ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1294040000
โรงเรียน : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปะนาเระ
เขตพื้นที่ :
จังหวัด : ปัตตานี
สังกัด : สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เว็บไซต์โรงเรียน :
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายอับดุลฮาดี สีตีเลาะ
จำนวนนักเรียน : 1,413 คน
จำนวนครูและบุคลากร : 35 คน
รอบการตรวจราชการ : 2
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 05 สิงหาคม 2564