ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1294060000
โรงเรียน : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทุ่งยางแดง
เขตพื้นที่ :
จังหวัด : ปัตตานี
สังกัด : สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เว็บไซต์โรงเรียน : http://www.pattaninfe.com/lbtyd/
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นางปิยะเนตร นิมุ
จำนวนนักเรียน : 1025
จำนวนครูและบุคลากร : 25
รอบการตรวจราชการ : 2
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 05 สิงหาคม 2564